Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που παρέχεται από ιδιωτικά ΚΤΕΟ έχει την ίδια ισχύ με αυτό των κρατικών ΚΤΕΟ;

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου είναι κοινό για όλα τα ΚΤΕΟ. Ο έλεγχος όμως στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ είναι πιο αξιόπιστος, πιο σύντομος και πιο ενδελεχής.