Δικαιολογητικά

01Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο επιβατικού ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και φορτηγων έως 3,5tn
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Σε περίπτωση υγραεριοκίνητου οχήματος  , χρειάζεται η αρχική υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός.
 • Σε περίπτωση οχήματος που χρησιμοποίει πεπιεσμένου φυσικο αέριου(CNG) για την κινηση του , χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός.
02Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος:
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Σε περίπτωση υγραεριοκίνητου οχήματος, χρειάζεται η αρχική υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός.
 • Σε περίπτωση οχήματος που χρησιμοποίει πεπιεσμένου φυσικο αέριου(CNG) για την κινηση του , χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός
03Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο ανάριθμου οχήματός:
 • Πιστοποιητικό τελωνείου
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Ξένο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
 • Σε περίπτωση υγραεριοκίνητου οχήματος Υπεύθυνη Δήλωση περιοδικού ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη
 • Σε περίπτωση οχήματος που χρησιμοποίει πεπιεσμένο φυσικο αέριου(CNG) για την κινηση του , χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ελέγχου από πιστοποιημένο εγκαταστάτη, η οποία δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου πέραν του 1 μηνός
04Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο ΤΑΞΙ (ΕΔΧ):
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (Η.Α.Σ.)  (ΣΕ ΙΣΧΥ)
 • Πιστοποιητικό CB ( αφορά μόνο ΡΑΔΙΟTAΞI)
05Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο δίκυκλου:
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
06Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο εκπαιδευτικού δίκυκλου:
 • Πρωτότυπη Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Άδεια λειτουργίας της σχολής
07Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο ανάριθμου δίκυκλου:
 • Πιστοποιητικό τελωνείου
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή άδεια οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
08Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο επιβατικού ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και φορτηγών έως 3,5tn
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ
 • Βεβαίωση Ταχογράφου σε ισχύ
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (όταν δεν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας)
 • Πρακτικό δοκιμών (Για οχήματα επικίνδυνων μεταφορών ADR)
 • Πιστοποιητικό ADR ((Για οχήματα επικίνδυνων μεταφορών ADR)
 • Πιστοποιητικό σωληνώσεων (Για οχήματα επικίνδυνων μεταφορών ADR διανομής πετρελαίου)
 • Πιστοποιητικό ATP (Για οχήματα ψυγεία ή δεξαμενές μεταφοράς υγρών  Τροφίμων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές)
09Παράβολα Εκπρόθεσμου Ελέγχου:
Σε περίπτωση που το όχημα δεν προσέλθει στην ημερομηνία που υποχρεούται για έλεγχο ΚΤΕΟ, επιβαρύνεται με παράβολο εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου υπέρ δημοσίου. Για την καταβολή παράβολου εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου δεν είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς το Ι.ΚΤΕΟ Ζωης Αθανασοπουλος σας το προμηθεύει χωρίς καμιά επιπλέον επιβάρυνση.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει 60 ημέρες από την ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε διενεργείται πλήρης έλεγχος ΚΤΕΟ και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου μαζί με το ειδικό αυξημένο τέλος ανάλογο με το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Επικοινωνία
ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΙΚΤΕΟ ΑΧΑΪΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βελεστίνου 52-54, ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ 26500, ΠΑΤΡΑ Δευ-Παρ: 8:00 - 17:00 Σαβ: 8:00 - 14:00

ΚΑΛΕΣΕ ΜΑΣ

10606