Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Αχαϊας - κλείστε ραντεβού

Τι πρόστιμο ωφείλω να πληρώσω σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών τεχνικού ελέγχου;

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών τεχνικού ελέγχου, ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος θεωρείται εκπρόθεσμος και, όταν διεξαχθεί, επιβαρύνεται πλέον του κόστους του ελέγχου και με το ειδικό τέλος εκπρόθεσμου.  Το ύψος του παραβόλου εκπροθέσμου τροποποιείται και μπορεί να επιβαρύνει από 50% έως και 200% το κόστος του ελέγχου (*), ανάλογα με το χρόνο εκπρόθεσμης προσέλευσης.
(*) Η επιβάρυνση υπολογίζεται στη βάση του κόστους διενέργειας του ελέγχου αυτού σε Δημόσιο ΚΤΕΟ αφαιρουμένου του ΦΠΑ.

Για να δείτε τα πρόσθιμα πατήστε εδώ